کلمــــــــــــ666ــــــــــه

همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم ؛ از عــمد .... راه اشــتباه را نباید برگشت ... !!!

تیر 92
1 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
29 پست
کلمه
1 پست
بهراد
1 پست
بهراد666
1 پست
عقرب
1 پست
666
1 پست
کلمه666
1 پست
نخل
1 پست
گرگ
1 پست
خرس
1 پست