/ 3 نظر / 95 بازدید
مریم

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.کوروش کبیر

مریم

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.کوروش کبیر

مریم

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ مردمان من خان و مان من اند کوروش بزرگ